Xem  thêm QUYẾT ĐỊNH Về việc kết nạp Công ty CP Thẩm định giá Đại Chúng là hội viên chính thức của Hội tại: http://www.vva.org.vn/NewsDetail.aspx?Id=5092