Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12

Ngày 27/4, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 28/2021/TT-BTC về Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2021.

Theo đó, Thông tư quy định khi xác lập giá trị thương hiệu của đơn vị sự nghiệp công lập cần quan tâm đến 2 tiêu chí sau: (1) Khi áp dụng phương pháp tài sản (quy định tại Điều 23 của Nghị định 150/2020/NĐ-CP) về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, giá trị thương hiệu của đơn vị sự nghiệp công lập được xác định theo phương pháp xác định giá trị tài sản vô hình không xác định được nêu tại tiết a điểm 5.5 mục 5 Phần II của Tiêu chuẩn thẩm định giá số 12 kèm theo. (2) Chỉ tiêu về thu nhập của đơn vị sự nghiệp công lập được xác định theo pháp luật về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Tại bảng Hệ thống Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam được ban hành kèm theo Thông tư (ký hiệu là TĐGVN 12) có quy định chi tiết về nội dung tiêu chuẩn, trong đó có các công thức để tính giá trị của các doanh nghiệp, xác định giá trị doanh nghiệp cần thẩm định giá… Ngoài ra còn có các Phương pháp giá giao dịch, Phương pháp tài sản; Phương pháp chiết khấu dòng tiền tự do của doanh nghiệp; Phương pháp chiết khấu dòng cổ tức; Phương pháp chiết khấu dòng tiền tự do vốn chủ sở hữu…

Xem đầy đủ thông tư và tiêu chuẩn thẩm định giá 12 tại file đính kèm bên dưới đây.

tt28-btc_DXCB