Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 13

 

Ngày 07 tháng 01 năm 2014, Bộ Tài chính ra thông tư số 06/2014/TT-BTC ban hành tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 13 với các tiêu chuẩn cụ thể như sau:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Tiêu chuẩn thẩm định giá số 13 Thẩm định giá tài sản vô hình.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Các doanh nghiệp thẩm định giá, thẩm định viên về giá hành nghề có trách nhiệm tuân thủ đúng các quy định tại Tiêu chuẩn Thẩm định giá ban hành kèm theo Thông tư này trong quá trình thẩm định giá tài sản vô hình.

2. Cục Quản lý giá chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định tại Tiêu chuẩn Thẩm định giá ban hành kèm theo Thông tư này và các văn bản pháp luật có liên quan.

Điều 3. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 21 tháng 02 năm 2014

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ảnh về Bộ Tài chính để hướng dẫn giải quyết và sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Xem đầy đủ thông tư và tiêu chuẩn thẩm định giá số 13 tại file đính kèm bên dưới đây.

06_2014_TT-BTC

Phu luc 06