Doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá không được phép ký hợp đồng thẩm định giá với giá dịch vụ thấp hơn biểu giá đã ban hành, niêm yết.

MarketTimes tiếp tục nhận được góp ý cho các quy định về hoạt động thẩm định giá trong dự thảo Luật Giá sửa đổi mà Bộ Tài chính đang lấy ý kiến rộng rãi.

Không được hạ giá dịch vụ thấp hơn giá đã niêm yết

Trong dự thảo quy định về công khai thông tin về giá và giá dịch vụ thẩm định giá.

Dự thảo cần bổ sung thêm các quy định:

Doanh nghiệp thẩm định giá có trách nhiệm công khai biểu giá dịch vụ thẩm định giá đã ban hành lên trang thông tin điện tử của mình hoặc trung tâm dữ liệu quốc gia về giá.

Doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá không được phép ký hợp đồng thẩm định giá với giá dịch vụ thấp hơn biểu giá đã ban hành, niêm yết.

Lý do cần bổ sung là hiện nay đã có quy định về về trách nhiệm doanh nghiệp thẩm định giá trong việc ban hành, niêm yết biểu giá dịch vụ thẩm định giá theo quy định, tuy nhiên chưa có quy định về việc công khai biểu giá dịch vụ thẩm định giá, cũng như chưa có quy định doanh nghiệp thẩm định không được phép ký hay được phép ký hợp đồng thẩm định giá với giá dịch vụ thấp hơn biểu giá đã ban hành, niêm yết. Giả sử trách nhiệm doanh nghiệp thẩm định giá đã ban hành, niêm yết biểu giá dịch vụ đầy đủ theo quy định nhưng khi thực hiện trên thực tế họ lại ký giao kết hợp đồng thẩm định giá với giá dịch vụ thấp hơn biểu giá đã ban hành, niêm yết này, như vậy hành vi giả sử này là hành vi không trung thực và có thể hình dung họ đang phá giá dịch vụ do chính mình ban hành, hơn nữa hành vi này có thể dẫn đến tình trạng cạnh tranh không lành mạnh về giá dịch vụ, kéo theo hệ lụy liên quan đến giảm chất lượng của chứng thư/báo cáo kết quả thẩm định giá nên cần thiết phải quy quy định thêm “điều khoản cấm”.

Mặt khác, Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 01 được Ban hành kèm theo Thông tư số 158/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014 của Bộ Tài chính có quy định về việc công khai, minh bạch.

Thực tế doanh nghiệp thẩm định giá đã có trách nhiêm trong việc ban hành, niêm yết biểu giá dịch vụ thẩm định giá theo quy định rồi thì việc thêm trách nhiệm công khai, minh bạch cũng là điều nên phải làm.

Bổ sung điều kiện cơ sở vật chất với doanh nghiệp thẩm định giá

Tại Điều 53 quy định về điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.

Cần bổ sung thêm quy định: Doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá phải có trụ sở, cơ sở vật chất, các trang thiết bị, dụng cụ cần thiết bảo đảm cho hoạt động thẩm định giá tài sản.

Hiện nay ở Việt Nam ta đã xuất hiện dạng cho thuê văn phòng ảo, phổ biến nhất là ở các tỉnh/thành phố lớn như Tp. Hồ Chí MinhHà Nội,… Một số doanh nghiệp nhỏ họ đang tận dụng mô hình này để tiết giảm chi phí thuê văn phòng, trụ sở hoạt động.

Tuy nhiên đối với doanh nghiệp thẩm định giá là doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh đặc thù nên nếu họ tận dụng điều này dẫn đến hệ lụy cạnh tranh không lành mạnh, không công bằng đối với doanh nghiệp thẩm định giá khác nếu họ đầu tư kinh doanh bài bản, và cũng như có thể kéo theo việc hạ giá, phá giá dịch vụ thẩm định giá,…

Hơn nữa, tham khảo Luật đấu giá tài sản năm 2016 cũng đã có quy định về Điều kiện đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản, trong đó có quy định doanh nghiệp đấu giá phải “có trụ sở, cơ sở vật chất, các trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho hoạt động đấu giá tài sản” như vậy doanh nghiệp thẩm định giá cũng có ngành nghề kinh doanh đặc thù nên càng cần phải có quy định điều này vào Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.

Thêm trường hợp thu hồi chứng thư thẩm định giá

Điều 60 quy định về kết quả thẩm định giá quy định: “Trường hợp Chứng thư thẩm định giá, Báo cáo kết quả thẩm định giá đã được phát hành nhưng chưa được sử dụng, doanh nghiệp thẩm định giá hoặc thẩm định viên về giá phát hiện thông tin phục vụ thẩm định giá có sai sót thì được thu hồi. Doanh nghiệp thẩm định giá có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho khách hàng thẩm định giá trong trường hợp do lỗi của doanh nghiệp thẩm định giá”

Quy định này cần chỉnh sửa lại thành: “Trường hợp Chứng thư thẩm định giá, Báo cáo kết quả thẩm định giá đã được phát hành nhưng chưa được sử dụng hoặc khách hàng chưa hoặc không thực hiện nghĩa vụ thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền phí theo hợp đồng thẩm định giá cho doanh nghiệp thẩm định giá thì doanh nghiệp thẩm định giá hoặc thẩm định viên về giá được phép hủy bỏ hoặc thu hồi. Doanh nghiệp thẩm định giá có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho khách hàng thẩm định giá trong trường hợp do lỗi của doanh nghiệp thẩm định giá”

Lý do cần sửa lại là do  hiện nay, chưa có quy định về việc “hủy bỏ” cũng như “thu hồi Chứng thư thẩm định giá, Báo cáo kết quả thẩm định giá” đã được phát hành.

Dự thảo cũng chỉ nói về trường hợp thu hồi khi phát hiện thông tin phục vụ thẩm định giá có sai sót với điều kiện Chứng thư thẩm định giá, Báo cáo kết quả thẩm định giá chưa sử dụng.

Vậy nếu, Chứng thư thẩm định giá, Báo cáo kết quả thẩm định giá sử dụng rồi mà doanh nghiệp thẩm định giá hoặc thẩm định viên về giá phát hiện thông tin phục vụ thẩm định giá có sai sót thì doanh nghiệp thẩm định giá hoặc thẩm định viên về giá không còn cơ hội khắc phục?.

Hơn nữa, thực tế có phát sinh trường hợp khách hàng thẩm định giá chưa hoặc không, hoặc cố tình chây ì việc thực hiện nghĩa vụ thanh toán tiền phí dịch vụ theo hợp đồng thẩm định giá cho doanh nghiệp thẩm định giá thì trong trường hợp này thiết nghĩ phải có quy định cho phép doanh nghiệp thẩm định giá hoặc thẩm định viên về giá được quyền thu hồi hoặc hủy Chứng thư thẩm định giá, Báo cáo kết quả thẩm định giá đã ban hành.

Doanh nghiệp thẩm định giá có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho khách hàng thẩm định giá trong trường hợp do lỗi của doanh nghiệp thẩm định giá là điều hiễn nhiên.

*Tác giả Võ Văn Anh, Giám đốc Công ty CP Thẩm định giá Đại Chúng (Link: https://markettimes.vn/ngan-chan-tinh-trang-canh-tranh-khong-lanh-manh-ve-gia-dich-vu-tham-dinh-gia-2401.html)