HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN GIÁM ĐỐC CÁC DOANH NGHIỆP THẨM ĐỊNH GIÁ 

Trung tuần tháng 4 vừa qua, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị thường niên Giám đốc các doanh nghiệp thẩm định giá lần thứ 5 với sự tham gia của hơn 300 đại biểu đến từ các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Hội Thẩm định giá Việt Nam, đặc biệt là sự tham gia của gần 200 doanh nghiệp thẩm định giá.

Được sự ủy quyền của Lãnh đạo Bộ Tài chính, Ông Nguyễn Anh Tuấn- Cục trưởng Cục Quản lý giá đã chủ trì Hội nghị. Hội nghị đã tập trung trao đổi và thảo luận về các nội dung: (1) Tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động của các doanh nghiệp thẩm định giá năm 2019, 2020; (2) Báo cáo kết quả kiểm tra doanh nghiệp thẩm định giá năm 2020 và Công bố kết quả đánh giá chất lượng của các doanh nghiệp thẩm định giá năm 2020; (3) Triển khai các quy định tại Nghị định số 12/2021/NĐ-CP ngày 24/02/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật giá về thẩm định giá; (4) Giới thiệu Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 122/2017/TT-BTC ngày 15/11/2017 của Bộ Tài chính và xin ý kiến về Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính; (5) Trao đổi về định hướng liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung một số điều Luật giá về thẩm định giá và định hướng phát triển nghề thẩm định giá tại Việt Nam.

image

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, nhiều đại biểu đã tham gia ý kiến trao đổi, đóng góp về chính sách, chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thiện và đẩy mạnh hơn nữa vai trò quản lý, giám sát và hỗ trợ của cơ quan nhà nước, tăng cường sự chủ động của các doanh nghiệp trong chấp hành pháp luật và nâng cao công tác chuyên môn trong hoạt động thẩm định giá, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về giá… Trong đó, trọng tâm là tăng cường kiểm soát, giám sát và nâng cao chất lượng hoạt động thẩm định giá của các doanh nghiệp trong thời gian tới. Cụ thể xoay quanh việc phát triển dịch vụ thẩm định giá tài sản ở Việt Nam đảm bảo tuân thủ quy định của hệ thống pháp luật của Nhà nước, tạo môi trường pháp lý ổn định và thuận lợi để đưa nghề thẩm định giá tài sản thành một nghề có tính chuyên nghiệp cao; Phát triển dịch vụ thẩm định giá tài sản ở nước ta thành công cụ hữu hiệu giúp cho thị trường tài sản trở nên công khai, minh bạch, giúp cho việc quản lý và sử dụng hiệu quả các tài sản và các nguồn lực; giảm thiểu những rủi ro trong đầu tư; bảo đảm lợi ích hợp pháp và chính đáng của các bên tham gia thị trường thông qua việc xác định đúng giá trị của các tài sản; Tăng cường vai trò quản lý nhà nước; sự quản lý, giám sát thống nhất của Bộ Tài chính trong lĩnh vực dịch vụ thẩm định giá tài sản; nâng cao vai trò của tổ chức nghề nghiệp về thẩm định giá; tôn trọng quyền tự chủ kinh doanh của doanh nghiệp, tôn trọng nguyên tắc độc lập, khách quan, trung thực trong hành nghề của thẩm định viên; Phát triển dịch vụ thẩm định giá tài sản ở nước ta đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, phù hợp với các nguyên tắc, thông lệ quốc tế và điều kiện thực tiễn của Việt Nam. Hội nhập khu vực và quốc tế sâu hơn trong lĩnh vực thẩm định giá tài sản…

image

Cục trưởng Cục Quản lý giá Nguyễn Anh Tuấn

Cũng trong dịp này, Cục trưởng Cục Quản lý giá Nguyễn Anh Tuấn đã trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính cho 21 doanh nghiệp thẩm định giá “đã có những đóng góp tích cực trong việc xây dựng nghề thẩm định giá, tham gia các hoạt động quản lý điều hành giá trong giai đoạn 2015- 2019” theo Quyết định số 420/QĐ-BTC ngày 26/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

CBCNV Công ty Cổ phần Thẩm định giá Đại Chúng tham dự hội nghị